Vi är Visit Värmdö Ideell Förening

Visit Värmdö är samarbetet mellan närings- och föreningslivet i Värmdös besöksnäring (genom Visit Värmdö Ideell Förening) och Värmdö kommun. Syftet med samarbetet är att utveckla besöksnäringen i Värmdö. Visit Värmdös verksamhet och idé bygger på samverkan mellan aktörer i Värmdös besöksnäring, liksom på samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. Visit Värmdö Ideell Förening har idag drygt 130 medlemsföretag.

Visit Värmdö är en samarbetsform där en styrgrupp bestående av representanter från Visit Värmdö Ideell Förening liksom från Värmdö kommun gemensamt beslutar i frågor som rör besöksnäringen i Värmdö. Den operativa verksamheten leds av en utvecklingsledare som rapporterar till styrgruppen.

Styrelsen i Visit Värmdö Ideell Förening 2019

Ordförande Ragnar Flink, VD Hotell Blå Blom och Skeviks Gård

Vice Ordförande Marie Bohjort, VD Gustavsbergs Porslinsfabrik

Kassör Rolf Svensson, VD Värmdö Taxi

Sekreterare Magnus Johansson, Bullandö Krog

Ledamot Ewa Wiberg, Event och sponsringsansvarig Bygg-Ole

Ledamot Martin Rosén, Stavsnäs båttaxi

Ledamot Tommie Johansson, Ungdomspedagog Djurö, Möja och Nämdö Församling, Svenska kyrkan

Ledamot Mats Alderbrant, Försäljning och marknadschef Djurönäset

Ledamot Susanne Blomberg, VD Siggesta Gård

Ledamot Micael Eriksson, Country Manager Svenska Krögare

Projektledare Visit Värmdö Ideell Förening 2019

Camilla Bring, Kalvandö Consulting

Visit Värmdö Ideell Förening
Årsmöte tisdag den 9 april 2019 kl.18.30, hotell Blå Blom.

Förslag till dagordning
§1 Årsmötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Fastställande av ordförande och sekreterare för årsmötet
§4 Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande
justera årsmötesprotokollet
§5 Fastställande av att årsmötet blivit utlyst enligt stadgarna
§6 Fastställande av dagordning för mötet
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för de senaste
verksamhetsåret
§8 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för de senaste verksamhetsåret
§9 Revisorernas berättelse över styrelses förvaltning under de
senaste verksamhetsåret
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen
avser
§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhetsåret
§12 Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
§13 Fastställande av medlemsavgift
§14 Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år
c) revisorer och revisorssuppleanter för en tid av 1 år
d) ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år varav en
sammankallande
§15 Övriga frågor
§16 Årsmötet avslutas